Atenció al públic:

08:00 - 18:30

C/ Garcilaso, 36

08201 Sabadell

93 725 13 64

vedrunacarmesabadell@vedruna.cat

Educació primària

UNA ETAPA FONAMENTAL

(DE 6 A 12 ANYS)

Els mitjans

Iniciem el treball més curricular partint de l’aprenentatge a educació infantil i a mida que avancen els cursos esdevé un aprenentatge més acadèmic per tal d’incorporar les competències necessàries per incorporar-se a la secundària.

Fomentar l’ús a les aules d’estratègies metodològiques que convidin els alumnes a cooperar, a partir de reptes de situacions quotidianes i de materials, eines i activitats innovadores.

Desenvolupar estratègies de treball que animin els alumnes a interrelacionar-se i a donar resposta a situacions reals.

Donar resposta afectiva i efectiva als conflictes i demandes quotidianes que es generen dins i fora del context escolar.

Planificar aprenentatges a partir de la motivació i dels interessos dels alumnes que esdevinguin vivencials, significatius i propers.

Ser referents en actituds. Cal que mostrem interès i entusiasme en allò que volem transmetre per engrescar els alumnes. Cal tenir paciència i ser propers.

Multiplicar i flexibilitzar els espais i els temps de comunicació amb els alumnes i les famílies per analitzar el progrés acadèmic i el desenvolupament personal dels alumnes.

Generar espais comuns (patis, passadissos…) que esdevinguin espais d’aprenentatge.

Implicar les famílies en els projectes educatius i en els processos de millora de l’escola.

Comprometre’ns a portar les classes ben preparades i a programar-les amb suficient antelació i rigor.

Mostrar-nos com a referents en el marc de la cultura de l’esforç i inculcar hàbits de treball i d’estudi.

Organitzar l’aula adjudicant rols a cadascú i fent entendre que el paper de cadascú és important i necessari.

Estimular el gust per les presentacions acurades, per les reflexions prèvies i per les exposicions públiques.

Incorporar metodologies que integrin la interdisciplinarietat, la manipulació, la cooperació i l’experimentació.

Adaptar els continguts a la realitat de l’entorn. L’interès sobre l’aprenentatge fa augmentar l’acció per assolir-lo.

Potenciar la transversalitat de la música i de les arts plàstiques com a element motivador en el procés de creació i aprenentatge.

Presentar tasques, incentivant la imaginació, l’expressió i les aplicacions més pràctiques.

Incorporar de forma sistemàtica i transversal la tecnologia digital com a eina quotidiana d’ensenyament-aprenentatge.

Treure rendiment a tots els recursos i serveis que tenim a l’abast (auxiliars de conversa, estades, colònies, speaking, certificacions…) fent-los presents en la vida del centre.

Despertar la consciència ecològica dels alumnes mitjançant el contacte freqüent amb l’entorn natural i la incorporació habitual de pràctiques relacionades amb el reciclatge, la reducció i la reutilització.

Incentivar la participació activa dels alumnes a través de l’organització de comissions, la distribució de responsabilitats i el disseny de campanyes de sensibilització mediambiental.

Promoure el respecte envers el gènere humà a partir d’un treball en educació en valors.

Fer que l’esperit de servei, el compromís amb els més necessitats, el voluntariat i la participació activa i creativa en campanyes de solidaritat, esdevinguin els eixos tranversals.

Garantir l’ús del català com a llengua vehicular del centre així com el coneixement de les festes i tradicions pròpies de la nostra terra.

Apostar per la transmissió i l’intercanvi aprofitant la riquesa i les possibilitats de la xarxa educativa Vedruna Catalunya.

PER MÉS INFORMACIÓ, CONTACTA AMB NOSALTRES

Si vols rebre informació sobre cursos, activitats i esdeveniments de l’escola.
CreaEscola Quality Certificate for Education Website